4,38 zł
4,70 zł


PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA
2 gr taniej za litr
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
bilet za 1 zl
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 4,38 zł     4,70 zł
CENNIK BILETÓW (obowiązuje od dnia 01 luty 2017 r.)
 
 
CENNIK BILETÓW MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W OSTROŁĘCE
 
Cena za bilet jednorazowy w granicach administracyjnych miasta wraz z dojazdem do ul. Przemysłowej (Zakłady Mięsne), ul. Krańcowej (Cmentarz Komunalny), Tobolic, przystanków Słowackiego II i przystanków Słoneczna-Muszyństwo: normalny ulgowy
1) cena nominalna 2,40 zł 1,20 zł
2) sprzedawany przez kierowcę 4,00 zł
2,00 zł

Cena za bilet jednorazowy na liniach podmiejskich: normalny ulgowy
1) cena nominalna 3,60 zł 1,80 zł
2) sprzedawany przez kierowcę 5,00 zł
2,50 zł

Cena za bilet 6-cio przejazdowy w granicach miasta wraz z dojazdem do ul. Przemysłowej (Zakłady Mięsne), ul. Krańcowej (Cmentarz Komunalny), Tobolic, przystanków Słowackiego II i przystanków Słoneczna-Muszyństwo: normalny ulgowy
  13,00 zł 6,50 zł
 
Bilet dobowy ważny 24 h od momentu skasowania miejski podmiejski
  6,10 zł 7,50 zł
 
Bilet sobotnio-niedzielny ważny 48 h od soboty (godz. 0:00) do niedzieli (godz.24:00) miejski podmiejski
  7,50 zł 9,00 zł
 
Bilet wakacyjny jednorazowy dla uczniów i studentów do lat 24 ważny w okresie od 1.07 do 31.08 miejski podmiejski
  1,00 zł
1,40 zł
 
Imienne bilety miesięczne pracownicze miejskie - na przejazd do pracy i z pracy ważny w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów. Ważny na trasie oznaczonej na bilecie. 80,00 zł

Imienne bilety, szkolne miesięczne miejskie - na dojazd do i ze szkoły ważny w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów. Ważny na trasie oznaczonej na bilecie. 40,00 zł

Imienne bilety miesięczne na przejazd do pracy i z pracy na liniach podmiejskich ważny w na każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów. Ważny na trasie oznaczonej na trasie oznaczonej na bilecie. 90,00 zł

Imienne bilety szkolne na przejazd do szkoły i ze szkoły na liniach podmiejskich ważny w na każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów. Ważny na trasie oznaczonej na bilecie. 45,00 zł
 
Bilet miesięczny ogólnodostępny bez ograniczeń ilości przejazdów - imienny lub na okaziciela. Ważny w granicach administracyjnych miasta na wszystkie linie. normalny ulgowy
  99,00 zł 48,00 zł
 
Bilet miesięczny ogólnodostępny bez ograniczeń ilości przejazdów imienny lub na okaziciela. Ważny na linach podmiejskich i miejskich. normalny ulgowy
  110,00 zł 55,00 zł

Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu lub opłacenia przejazdu w cenie niższej niż wartość biletu ulgowego na danej trasie wprowadzona UCHWAŁĄ Nr 354/XLVIII/2009 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 30 kwietnia 2009 r
a) płatna po 7 dniach 120,00 zł
b) płatna natychmiast lub w ciągu 7 dni 84,00 zł

Opłata dodatkowa za  przejazd na podstawie biletu ulgowego bez dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdów ulgowych.W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu ulgowego pobierana jest właściwa należność za przejazd i opłata dodatkowa, albo wystawione jest wezwanie do opłaty dodatkowej. Pobrana należność za przejazd i opłata dodatkowa podlegają zwrotowi a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia kontroli, uprawnień do przejazdu ulgowego.
a) płatna po 7 dniach 96,00 zł
b) płatna natychmiast lub w ciągu 7 dni 67,20 zł
Opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt, w szczególności za zabrania ze sobą do środka transportowego. Rzeczy lub zwierząt, za których przewóz taryfa opłat przewiduje opłaty - bez odpowiedniego doku¬mentu przewozu. Rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków.
a) płatna po 7 dniach 48,00 zł
b) płatna natychmiast lub w ciągu 7 dni 33,60 zł

Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu MZK bez uzasadnionej przyczyny 360,00zł.
 
 
 
WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH ORAZ ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OSTROŁĘCE.

 
I. DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW SĄ UPRAWNIENI:
 1. Osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności z towarzyszącym opiekunem na podstawie orzeczenia wydanego przez właściwy organ ;
 2. Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze schorzeniami narządu wzroku wraz z przewodnikiem na podstawie orzeczenia wydanego przez właściwy organ bądź legitymacji Polskiego Związku Niewidomych;
 3. Osoby, które ukończyły 70 rok życia na podstawie dowodu osobistego;
 4. Dzieci przed ukończeniem 7 roku na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
 5. Przewodniczący Zarządów Osiedli Miejskich w Ostrołęce na podstawie legitymacj przewodniczącego Zarządu Osiedla;
 6. Pracownicy Straży Miejskiej w Ostrołęce w czasie pełnienia obowiązków służbowych na podstawie legitymacji służbowej;
 7. Funkcjonariusze Policji w czasie pełnienia obowiązków służbowych na podstawie legitymacji służbowej;
 8. Honorowi Dawcy Krwi. którzy oddali :
  - mężczyźni 18 i więcej litrów krwi.
  - kobiety 15 i więcej litrów krwi.
  na podstawie odpowiedniego wpisu w legitymacji honorowego dawcy krwi.
 9. Osoby posiadające odznakę honorową "Za zasługi dla miasta Ostrołęki" oraz "Za zasługi dla województwa ostrołęckiego" na podstawie legitymacji;
 10. uczniowie:
  - Szkół Podstawowych Specjalnych.
  - Gimnazjum Specjalnego,
  - Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,
  - Szkoły Przysposabiającej do Pracy,                                                                                                                                                                                                               na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, lub orzeczenia o niepełnosprawności i właściwego zaświadczenia wydanego przez Dyrekcję ww. jednostek oświatowych, do ukończenia 24 roku życia z opiekunem.
 11. Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce oraz ich małżonków i dzieci do 24-tego roku życia
 12. Wolontariusze, biorący udział w akcjach organizowanych przez Miasto Ostrołęka, na podstawie legitymacji wolontariusza.
 13. Niepełnosprawni uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach niebędących szkołami specjalnymi, do ukończenia 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 14. Opiekunowie osób wymienionych w pkt. nr 13, mających wskazania pkt. 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności, tylko podczas przejazdu z tymi osobami na podstawie orzeczenia oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 15. Członkowie rodzin wielodzietnych w soboty, niedziele i święta na podstawie wydanych Kart Wielkiej Rodziny oraz dowodu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka).

 16. Pasażerowie będący właścicielami lub współwłaścicielami samochodów osobowych, którzy w Europejskim Dniu Bez Samochodu, tj. 22 września, okażą w czasie przejazdu ważny dowód rejestracyjny pojazdu oraz prawo jazdy.
II. DO KORZYSTANIA Z ULGOWYCH PRZEJAZDÓW NA LINIACH MIEJSKICH I PODMIEJSKICH SĄ UPRAWNIENI:

 1. Emeryci i renciści na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta lub rencisty;
 2. Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o stwierdzeniu niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ;
 3. Uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
 4. Dzieci powyżej 7 roku życia do rozpoczęcia nauki szkolnej na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka

III. UPRAWNIENIA USTAWOWE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH:

 1. Posłowie i senatorowie RP,
 2. Inwalidzi wojenni – wojskowi,
 3. Przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu - wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej,
 4. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych i ich przewodnicy,
 5. Osoby represjonowane będące inwalidami,
 6. Weterani działań poza granicami państwa- pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób,
 7. Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek inwalidztwa lub niepełnosprawności

 IV. UPRAWNIENIA USTAWOWE DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH (50%):

 1. Studenci krajowych szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych,
 2. Słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 3. Kombatanci i osoby represjonowane nie będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011