Dzisiaj jest: Piątek, 08 grudzień 2023 r.
Aktualne ceny paliw:
  • 6,45 zł
  • 6,68 zł

Uchwała Nr 98/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r.

04 stycznia 2012 r.
Uchwała Nr 98/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 4-7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), Rada Miasta Ostrołęki uchwala, co następuje:
§ 1

1. Ustala się opłatę za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka, w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na każdym przystanku komunikacyjnym, zgodnie z planowanym rozkładem jazdy.

2. Opłatę o której mowa w ust. 1 nalicza się z góry za dany miesiąc kalendarzowy, a w przypadku gdy liczba zatrzymań nie przekracza 200 w miesiącu, opłatę nalicza się co kwartał z góry.

3. Miesięczne lub kwartalne opłaty, o których mowa w ust. 2, wyliczane są jako kwota ryczałtowa odpowiadająca iloczynowi liczby zatrzymań, według planowanego rozkładu jazdy i przeciętnej liczby dni w miesiącu lub kwartale oraz stawki, o której mowa w ust. 1.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki Dariusz Maciak