Dzisiaj jest: Piątek, 08 grudzień 2023 r.
Aktualne ceny paliw:
  • 6,45 zł
  • 6,68 zł

Uchwała Nr 51/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r.

03 stycznia 2012 r.
Uchwała Nr 51/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach / Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z późn.zm./ uchwala się, co następuje :

§ 1.

Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego w Ostrołęce zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykaz osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.
§ 4.

Traci moc uchwała Nr 233/XXXIII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 126, poz. 4402).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki Dariusz Maciak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 51/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego.
Ceny urzędowe za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego w Ostrołęce:

1. Bilet jednorazowy w granicach miasta wraz z dojazdem do Zakładów Mięsnych,
Cmentarza Komunalnego, Tobolic i przystanku Słowackiego II.
a) normalny 2,60zł.,
b) ulgowy 1,30zł.,
c) normalny sprzedawany przez kierowcę 3,60zł.,
d) ulgowy sprzedawany przez kierowcę 1,80zł.,
2. Bilet jednorazowy na liniach podmiejskich.
a) normalny 3,60zł.,
b) ulgowy 1,80zł.,
c) normalny sprzedawany przez kierowcę 4,60zł.,
d) ulgowy sprzedawany przez kierowcę 2,30zł.,
3. Bilet 6-cio przejazdowy w granicach miasta wraz z dojazdem do Zakładów
Mięsnych, Cmentarza Komunalnego, Tobolic i przystanku Słowackiego II.
a) normalny 14,00zł.,
b) ulgowy 7,00zł.,
4. Bilet dobowy ważny 24h od momentu skasowania.
a) miejski 6,50zł.,
b) podmiejski 8,00zł.,
5. Bilet sobotnio-niedzielny ważny 48h od soboty ( godz. 0:00) do niedzieli (godz.24:00).
a) miejski 8,00zł,.
b) podmiejski 9,50zł.,
6. Bilet wakacyjny jednorazowy dla uczniów i studentów do lat 24 ważny w okresie od 1.07 do 31.08.
a) miejski 1,10zł.,
b) podmiejski 1,50zł.,
7.Imienny bilet miesięczny pracowniczy miejski – na przejazd do pracy i z pracy ważny w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów.
Ważny na trasie oznaczonej na bilecie – normalny.
80,00zł.,

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 51/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia
cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego.

8.Imienny bilet miesięczny szkolny miejski – na dojazd do i ze szkoły ważny w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów. Ważny na trasie oznaczonej na bilecie - ulgowy. 40,00zł.,
9.Imienny bilet miesięczny na przejazd do pracy i z pracy na liniach podmiejskich ważny w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów. Ważny na trasie oznaczonej na bilecie – normalny. 87,00zł.,
10.Imienny bilet miesięczny na przejazd do szkoły i ze szkoły na liniach podmiejskich ważny w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów. Ważny na trasie oznaczonej na bilecie - ulgowy.
43,00zł.,
11.Bilet miesięczny ogólnodostępny bez ograniczeń ilości przejazdów – na okaziciela.
Ważny w granicach administracyjnych miasta na wszystkie linie.
a) normalny 100,00zł.,
b) ulgowy 50,00zł.,
12.Bilet miesięczny ogólnodostępny bez ograniczeń ilości przejazdów na okaziciela. Ważny na liniach podmiejskich i miejskich.
a) normalny 108,00zł.,
b) ulgowy 54,00zł..

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 51/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego. Wykaz osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego :

I. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów są uprawnieni :
1. Osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności z towarzyszącym opiekunem na podstawie orzeczenia wydanego przez właściwy organ ;
2. Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze schorzeniami narządu wzroku wraz z przewodnikiem na podstawie orzeczenia wydanego przez właściwy organ bądź legitymacji Polskiego Związku Niewidomych;
3. Osoby, które ukończyły 70 rok życia na podstawie dowodu osobistego;
4. Dzieci przed ukończeniem 7 roku na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
5. Przewodniczący Zarządów Osiedli Miejskich w Ostrołęce na podstawie legitymacji przewodniczącego Zarządu Osiedla;
6. Pracownicy Straży Miejskiej w Ostrołęce w czasie pełnienia obowiązków służbowych na
podstawie legitymacji służbowej;
7. Funkcjonariusze Policji w czasie pełnienia obowiązków służbowych na podstawie legitymacji służbowej;
8. Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali :
- mężczyźni 18 i więcej litrów krwi,
- kobiety 15 i więcej litrów krwi na podstawie odpowiedniego wpisu w legitymacji honorowego dawcy krwi;
9. Osoby posiadające odznakę honorową „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” na podstawie legitymacji;
10. Uczniowie :
- Szkół Podstawowych Specjalnych,
- Gimnazjum Specjalnego,
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 51/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego.

- Szkoły Przysposabiającej do Pracy, na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności , lub orzeczenia o niepełnosprawności i właściwego zaświadczenia wydanego przez Dyrekcję ww. jednostek oświatowych, do ukończenia 24 roku życia z opiekunem.
11. Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce oraz ich małżonków i dzieci do 24-tego roku życia.
12. Wolontariusze, biorący udział w akcjach organizowanych przez Miasto Ostrołęka, na podstawie legitymacji wolontariusza.

II. Do korzystania z ulgowych przejazdów na liniach miejskich i podmiejskich są uprawnieni:

1. Emeryci i renciści na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta lub rencisty;
2. Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o stwierdzeniu niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ;
3. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej, publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.