Dzisiaj jest: Piątek, 08 grudzień 2023 r.
Aktualne ceny paliw:
  • 6,45 zł
  • 6,68 zł

UCHWAŁA Nr 354/XLVIII/2009 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat dodatkowych.

19 marca 2010 r.
Na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Pasażer miejskiej komunikacji zbiorowej jest obowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w razie:
1) braku odpowiedniego dokumentu przewozu tj. pełnej opłaty za przejazd zgodnej z cennikiem usług przewozowych,
2) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu ulgowego,
3) niezapłacenia należności za zabranie ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierząt, za które wymaga¬na jest właściwa opłata,
4) spowodowania przez podróżnego bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego.
 
§ 2.
 
1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się biorąc za podstawę cenę najtańszego normalnego biletu jednorazowego obowiązującego w MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce w następujący sposób:
1) jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu lub opłacenia przejaz¬du w cenie niższej niż wartość biletu ulgowego na danej trasie,
2) jako 40 - krotność tej ceny - za przejazd na podstawie biletu ulgowego bez dokumentu poświadczające¬go uprawnienia do przejazdów ulgowych:
 
a) w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu ulgo¬wego pobierana jest właściwa należność za przejazd i opłata dodatkowa, albo wystawione jest we¬zwanie do opłaty dodatkowej,
b) pobrana należność za przejazd i opłata dodatkowa podlegają zwrotowi a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia kontroli, uprawnień do przejazdu ulgowego,
3) jako 20-krotność tej ceny - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt, w szczególności za zabrania ze sobą do środka transportowego:
 
a) rzeczy lub zwierząt, za których przewóz taryfa opłat przewiduje opłaty - bez odpowiedniego doku¬mentu przewozu,
b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków,
4) jako 150-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny,
2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wy¬stawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty dodatkowej, wysokość tej opłaty ustalonej w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 obniża się o 30%.
 
§ 3.
 
Wprowadza się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% opłaty dodatkowej naliczonej zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, od wnoszonych przez podróżnego odwołań, od nałożonej opłaty dodatkowej. Opłatę ma¬nipulacyjną opłaca osoba składająca odwołanie w kasie MZK Sp. z o.o w Ostrołęce, a otrzymaną kopie do¬kumentu KP dołącza do odwołania.
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.
 
§ 5.
 
Traci moc uchwała nr 403/XLV/2001 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozo¬wych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwie¬rząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
 
§ 6.
 
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje¬wództwa Mazowieckiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki:
Dariusz Maciak