Dzisiaj jest: Piątek, 08 grudzień 2023 r.
Aktualne ceny paliw:
  • 6,45 zł
  • 6,68 zł

Uchwała Nr 304/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 28.06.2012

16 lipca 2012 r.
Uchwała Nr 304/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.


Na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach / Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z późn.zm./ uchwala się, co następuje :
§ 1.

Ustala się ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w przewozach pasażerskich na terenie miasta Ostrołęki zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2.

Wykaz osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych oraz ulgowych usług przewozowych, o których mowa w §1 określa załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.
§ 4.

Traci moc uchwała Nr 51/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe miejskiego transportu zbiorowego ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 37, poz. 1240 ).
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki
Dariusz Maciak


* * *

ZAŁĄCZNIKI


Załącznik Nr 1 do uchwały nr 304/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.

Ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie
zadania o charakterze użyteczności publicznej w przewozach pasażerskich na terenie
miasta Ostrołęki :

1. Bilet jednorazowy w granicach miasta wraz z dojazdem do Zakładów Mięsnych, Cmentarza Komunalnego, Tobolic i przystanku Słowackiego II.
a) normalny 2,60zł.,
b) ulgowy 1,30zł.,
c) normalny sprzedawany przez kierowcę 3,60zł.,
d) ulgowy sprzedawany przez kierowcę 1,80zł.,
2. Bilet jednorazowy na liniach podmiejskich.
a) normalny 3,60zł.,
b) ulgowy 1,80zł.,
c) normalny sprzedawany przez kierowcę 4,60zł.,
d) ulgowy sprzedawany przez kierowcę 2,30zł.,
3. Bilet 6-cio przejazdowy w granicach miasta wraz z dojazdem do Zakładów Mięsnych, Cmentarza Komunalnego, Tobolic i przystanku Słowackiego II.
a) normalny 14,00zł.,
b) ulgowy 7,00zł.,
4. Bilet dobowy ważny 24h od momentu skasowania.
a) miejski 6,50zł.,
b) podmiejski 8,00zł.,
5. Bilet sobotnio-niedzielny ważny 48h od soboty ( godz. 0:00) do niedzieli (godz.24:00).
a) miejski 8,00zł,.
b) podmiejski 9,50zł.,
6. Bilet wakacyjny jednorazowy dla uczniów i studentów do lat 24 ważny w okresie od 1.07 do 31.08.
a) miejski 1,10zł.,
b) podmiejski 1,50zł.,
7. Imienny bilet miesięczny pracowniczy miejski – na przejazd do pracy i z pracy ważny w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów. Ważny na trasie oznaczonej na bilecie – normalny.
80,00zł.,
8. Imienny bilet miesięczny szkolny miejski – na dojazd do i ze szkoły ważny w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów. Ważny na trasie oznaczonej na bilecie - ulgowy.
40,00zł.,
9. Imienny bilet miesięczny na przejazd do pracy i z pracy na liniach podmiejskich ważny w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów. Ważny na trasie oznaczonej na bilecie – normalny.
87,00zł.,
10. Imienny bilet miesięczny na przejazd do szkoły i ze szkoły na liniach podmiejskich ważny w każdy dzień tygodnia bez limitu przejazdów. Ważny na trasie oznaczonej na bilecie - ulgowy.
43,00zł.,
11. Bilet miesięczny ogólnodostępny bez ograniczeń ilości przejazdów – na okaziciela. Ważny w granicach administracyjnych miasta na wszystkie linie.
a) normalny 100,00zł.,
b) ulgowy 50,00zł.,
12. Bilet miesięczny ogólnodostępny bez ograniczeń ilości przejazdów na okaziciela. Ważny na liniach podmiejskich i miejskich.
a) normalny 108,00zł.,
b) ulgowy 54,00zł..


Załącznik Nr 2 do uchwały nr 304/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności
publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.


Wykaz osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych oraz ulgowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w przewozach pasażerskich na terenie miasta Ostrołęki :
I. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów są uprawnieni :
1. Osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności z towarzyszącym opiekunem na podstawie orzeczenia wydanego przez właściwy organ ;
2. Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze schorzeniami narządu wzroku wraz z przewodnikiem na podstawie orzeczenia wydanego przez właściwy organ bądź legitymacji Polskiego Związku Niewidomych;
3. Osoby, które ukończyły 70 rok życia na podstawie dowodu osobistego;
4. Dzieci przed ukończeniem 7 roku na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
5. Przewodniczący Zarządów Osiedli Miejskich w Ostrołęce na podstawie legitymacji przewodniczącego Zarządu Osiedla;
6. Pracownicy Straży Miejskiej w Ostrołęce w czasie pełnienia obowiązków służbowych na podstawie legitymacji służbowej;
7. Funkcjonariusze Policji w czasie pełnienia obowiązków służbowych na podstawie legitymacji służbowej;
8. Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali :
- mężczyźni 18 i więcej litrów krwi,
- kobiety 15 i więcej litrów krwi
na podstawie odpowiedniego wpisu w legitymacji honorowego dawcy krwi;
9. Osoby posiadające odznakę honorową "Za zasługi dla miasta Ostrołęki" na podstawie legitymacji;
10. Uczniowie :
- Szkół Podstawowych Specjalnych,
- Gimnazjum Specjalnego,
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności i właściwego zaświadczenia wydanego przez Dyrekcję ww. jednostek oświatowych, do ukończenia 24 roku życia z opiekunem.
11. Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce oraz ich małżonków i dzieci do 24-tego roku życia.
12. Wolontariusze, biorący udział w akcjach organizowanych przez Miasto Ostrołęka, na podstawie legitymacji wolontariusza.
13. Członkowie rodzin wielodzietnych w soboty, niedziele i święta na podstawie wydanych Kart Wielkiej Rodziny oraz dowodu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty , legitymacja szkolna, legitymacja studencka).

II. Do korzystania z ulgowych przejazdów na liniach miejskich i podmiejskich są uprawnieni:
1. Emeryci i renciści na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta lub rencisty;
2. Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o stwierdzeniu niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ;
3. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej, publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

* * *

Wersja do pobrania:

- Uchwała Rady Miasta Ostrołęki  (77,03 KB)