Dzisiaj jest: Piątek, 08 grudzień 2023 r.
Aktualne ceny paliw:
  • 6,45 zł
  • 6,68 zł

Uchwała Nr 227/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r.

01 marca 2012 r.
Uchwała Nr 227/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art.15 ust.2 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)
uchwala się, co następuje :

§ 1.
W uchwale Nr 97/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków / Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 107, poz. 3393 / wprowadza się
następujące zmiany :

1) w załączniku Nr 1 w lp. 22, w kolumnie 5 dodaje się wyrazy „ i dla wsiadających”,
2) w załączniku Nr 2 w § 2 dodaje się ust. 9 w brzmieniu :
„ 9. Korzystający z przystanku Dw.PKS/Piłsudskiego, funkcjonującego jako przystanek
początkowy i końcowy, obowiązani są dodatkowo do przestrzegania następujących zasad:
a) maksymalna liczba autobusów zatrzymujących się w zatoce wynosi – 1 autobus dla
wsiadających i 2 autobusy dla wysiadających,
b) maksymalny czas postoju autobusu na przystanku wynosi 5 minut,
c) autobusy odjeŜdŜające z przystanku w tym samym kierunku mogą odjeŜdŜać
z zachowaniem 15 minutowych odstępów czasowych.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki
Dariusz Maciak