Dzisiaj jest: Piątek, 08 grudzień 2023 r.
Aktualne ceny paliw:
  • 6,45 zł
  • 6,68 zł

Podsumowanie dotychczasowej działalności inwestycyjnej Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce współfinansowanej ze środków UE ( stan na 06.2013r. )

04 czerwca 2013 r.
  

Spółka Miejski Zakład Komunikacji jest beneficjentem dwóch projektów unijnych, których głównym celem jest podniesienie standardu usług transportu, a także dostępności do transportu publicznego.  W 2010 roku Spółka pozyskała dofinansowanie unijne w ramach RPO WM, Działania 5.1. ( tytuł Projektu: PODNIESIENIE STANDARDU USŁUG TRANSPORTU PUBLICZNEGO, ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE POPRZEZ KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA INWESTYCYJNE w ramach RPO 2007-2013 Działanie 5.1. Transport miejski). Aktualnie (do roku 2013) Zakład sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem, realizuje poszczególne działania inwestycyjne, które pozwolą Firmie, na zminimalizowanie dysproporcji rozwojowych w porównaniu z tendencjami obowiązującymi w branży. Najbardziej dynamiczny z dotychczasowych rozwój Przedsiębiorstwa, będący równocześnie odpowiedzią na zdiagnozowane oczekiwania pasażerów, obejmuje następujące zrealizowane już w większości  inwestycje:
1.Nabycie autobusów - 10 szt. (  z czego 9 sztuk stanowią koszty kwalifikowalne ) niskopodłogowych autobusów, które zastępują stare, ponad 20-letnie pojazdy,
2.Nabycie wiat przystankowych (45 szt. ),
3.Wdrożenie specjalistycznego systemu informacji pasażerów i zarządzania Spółką MUNICOM.PREMIUM, który pozwolił na telematyczną obsługę klientów oraz na zautomatyzowanie pracy Spółki,
4.Nabycie 6 tablic elektronicznych, umieszczanych na przystankach (bezpośrednio powiązane z uruchomieniem systemu MUNICOM.PREMIUM).
5.Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-warsztatowego na terenie zajezdni.
6.Nabycie systemu monitorującego na potrzeby obiektu Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce.
7.Przebudowa dwóch zjazdów z ulicy Kołobrzeskiej na teren bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. oraz ogrodzenia.
8.Budowa myjni autobusowej na terenie zajezdni, na potrzeby własne Spółki.
9.Przebudowa nawierzchni placów manewrowych i parkingów z wykonaniem oświetlenia na terenie zajezdni MZK.
 
Całkowita wartość projektu 14 728 642,96 PLN
Wydatki/koszty kwalifikowalne 10 833 072,84 PLN
Poziom dofinansowania 83,77 %
Kwota dofinansowania 9 074 865,12 PLN
 
Ad.1. Nabycie autobusów.
 
Problem słabego komfortu przewozu oraz niedostatecznego stanu technicznego autobusów, negatywne oddziaływanie na środowisko spowodowane niespełnianiem przez obecny tabor podstawowych norm czystości spalin, niewystarczające warunki do przewozu osób niepełnosprawnych, zniwelowanie ryzyka nadmiernego wzrostu kosztów eksploatacyjnych taboru oraz zagrożenie niezachowania płynności ruchu autobusów na poszczególnych liniach pasażerskich spowodowały konieczność wymiany/zakupu nowego taboru. W związku z powyższym Spółka zamawiając autobusy w procedurze przetargów jako warunek konieczny udziału w postępowaniu stawia m.in. posiadanie normy emisji spalin EURO 5 (aktualnie Spółka posiada 8 autobusów z normą Euro 5). Wszystkie nowo zakupione/planowane do zakupu autobusy przystosowane są również dla potrzeb osób niepełnosprawnych (posiadają m.in. komunikaty głosowe informujące o kolejnym przystanku, podłogę pokrytą wykładziną antypoślizgową, tzw. niską podłogę lub zamiennie możliwość tzw. przyklęku autobusu, co jest niezbędne przy bezpiecznym wsiadaniu i wysiadaniu osób niepełnosprawnych z pojazdów, rozkładaną rampę inwalidzką, umieszczoną przy drzwiach autobusowych, wyznaczone i właściwie zabezpieczone miejsce w pojeździe dla umiejscowienia wózka inwalidzkiego, umieszczenie elektronicznych kasowników na wysokości umożliwiającej bezproblemowe korzystanie z oby znajdujące się na wózkach inwalidzkich).
 
    
 
Fot. Solbusy z normą Euro 5
 
 
Ad.2. Nabycie wiat przystankowych( 45 szt. )
 
W celu podniesienia standardu oczekiwania i bezpieczeństwa pasażerów Spółka zakupiła 45 nowych, estetycznych, podświetlanych wiat przystankowych. Aktualnie trwają prace związane z montażem ostatniej partii 10 wiat. Część wiat stoi na przystankach dotąd niewyposażonych w wiaty, a pozostałe zastępują wiaty użytkowane, o niedostatecznym stanie technicznym, często zagrażającym zdrowiu i życiu użytkowników.
 
 
Fot. Nowe wiaty przystankowe
 
 
Ad.3. System MUNICOM.PREMIUM
 
W III kwartale 2009r. Spółka zakupiła sieć komputerową niezbędną do wdrożenia i użytkowania planowanego systemu informatycznego MUNICON.PREMIUM ( systemu informatycznej obsługi klientów oraz automatyzacji pracy i świadczenia usług Spółki). W styczniu 2010r. Spółka podpisała umowę na zakup urządzeń i oprogramowania systemu informatycznego MUNICOM.PREMIUM, mającego na celu:
- ułatwienie i usprawnienie pracy Spółki poprzez jej lepszą organizację (łatwy i szybki przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami) - działający w ramach systemu t.zw. pakiet zarządzania przedsiębiorstwem ( wspomaganie zarządzania w obrębie gospodarki finansowej, kadrowej, zaplecza, warsztatu i taboru);
- stworzenie systemu „elektroniczny bilet”;
- stworzenie systemu informacji pasażerskiej, opartego na urządzeniach zamontowanych w autobusach, na przystankach oraz na dostępie do sieci Internet. Elektroniczne tablice informują o aktualnym położeniu autobusu i jego następnych przystankach (umieszczane w wewnątrz i na zewnątrz pojazdów oraz na przystankach).
W ramach programu unijnego MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce uruchomił system BILETU ELEKTRONICZNEGO. Nowe rozwiązanie nie wyklucza stosowania obecnej metody kontroli przejazdów, opartej na bilecie papierowym, ale jest jej uzupełnieniem, co w dalszych etapach pozwoli na łagodne, stopniowe całkowite przejście z biletu papierowego na bilet elektroniczny.
 
                      
Fot: Czytnik biletów elektronicznych oraz elektroniczna tablica informująca o aktualnym położeniu autobusu i jego kolejnych przystankach
 
   Fot: Ostrołęcka Karta Miejska
 
Ad.4. Nabycie 6 tablic elektronicznych, umieszczanych na przystankach
 
Mając na uwadze potrzeby osób korzystających z usług komunikacji miejskiej  oraz dostępność technologii telematycznych, stosowanych w branży Spółka zakupiła elektroniczne tablice informacyjne montowane na przystankach ( 6 tablic z pierwszego projektu unijnego zamontowanych w 2012r. + 10 tablic z drugiego projektu unijnego, które zgodnie z umową będą zamontowane do połowy sierpnia 2013r. )Każda tablica wyświetla informację o linii  autobusu, jej kierunku oraz oczekiwany czas przyjazdu/odjazdu autobusu, skorygowane o bieżące odchylenia pojazdu od rozkładu jazdy. Tablice posiadają też możliwość nadawania komunikatów głosowych odpowiadających prezentacji wyświetlanej aktualnie treści, co ma szczególne znaczenie dla osób niewidomych i niedowidzących. Pasażerowie niedowidzący, posiadający specjalne piloty ( które Spółka przekazała do zamiejscowego Polskiego Związku Niewidomych ) mogą będąc w odległości do 25 metrów od tablicy aktywować  komunikaty głosowe. Piloty działają także w dowolnym autobusie –podczas postoju autobusu na przystanku uruchamiając aplikację pilotem niedowidzący może usłyszeć informację o numerze linii oraz kierunku do którego autobus zmierza. W elektroniczne tablice wyposażone są wiaty przy  dworcu autobusowym, przy szpitalu, i na stacji kolejowej.
 
  Fot. Elektroniczna tablica informacyjna
 
Ad.5. Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-warsztatowego na terenie zajezdni
 
W okresie od kwietnia 2010r. do sierpnia 2010r. Spółka zrealizowała inwestycję polegającą na remoncie elewacji i dachu budynku, mieszczącego stację obsługi samochodów, warsztat, pomieszczenia socjalne oraz część administracyjną Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce.  Występujące wady technologiczne, niedostateczna w świetle obecnie obowiązujących przepisów izolacyjność ścian oraz ekonomiczne realia utrzymania obiektu wymusiły konieczność przeprowadzenia termomodernizacji oraz wykonania innych robót, obejmujących m.in. zadaszenie czterech wejść do budynku, części administracyjnej, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej, wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej, izolacja termiczna elewacji, izolacja termiczna stropodachu, uzupełnienie instalacji ochrony odgromowej.  W ramach przedmiotowego działania wymieniono również instalacje C.O. w budynku administracyjno-warsztatowym. W ramach termomodernizacji budynku warsztatowo - administracyjnego zastosowane zostały rozwiązania, zadaniem których była optymalizacja w zakresie wykorzystania zasobów energetycznych i kosztów eksploatacji. Zlikwidowane zostało stale rosnące zagrożenie negatywnego oddziaływania na środowisko spowodowane materiałami użytymi do wykończenia „starego” budynku  ( budynek MZK Sp. z o.o. został wybudowany w latach '70, kiedy nie obowiązywały normy w zakresie ochrony cieplnej budynków). Poprawa warunków technicznych budynku administracyjno-warsztatowego przyczyniła się do zmniejszenia kosztów eksploatacji, do odczuwalnej poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy na terenie zajezdni  oraz świadczenia usług komunikacji publicznej.
 
Fot. Elewacja frontowa budynku zajezdni MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce, część administracyjna. Stan przed remontem na 01.04.2010r.
 
Fot: Elewacja frontowa budynku zajezdni MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce po remoncie, część administracyjna.
 
Fot. Elewacja frontowa budynku zajezdni MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce po remoncie,
część warsztatowa ( widok od ul. Kołobrzeskiej )
 
Ad.6. Nabycie systemu monitorującego na potrzeby obiektu Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
 
W IV kwartale 2009r. Spółka zakupiła system monitoringu wizyjnego. Aby właściwie zabezpieczyć teren firmy, Spółka nabyła wraz z usługą montażu specjalistyczny sprzęt, m.in. 12 kamer dualnych zewnętrznych, 2 kamery kolorowe zewnętrzne, 3 kamery kolorowe wewnętrzne, centralę alarmową, czujniki ruchu, czujnik p.poż., pilot antynapadowy.
 
Fot. Monitoring wizyjny ( kamery umieszczone wewnątrz i na zewnątrz budynku MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce )
 
Ad.7. Przebudowa dwóch zjazdów z ulicy Kołobrzeskiej na teren bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. oraz ogrodzenia
 
Istniejące wcześniej zjazdy na teren zajezdni Spółki były nieskanalizowane i stosunkowo za wąskie dla pojazdów komunikacji miejskiej. Stan techniczny nawierzchni zjazdów oraz towarzyszącej im infrastruktury chodnika i krawężników był w złym stanie technicznym. Ogrodzenie terenu zajezdni od ul. Kołobrzeskiej stanowiły przęsła ze wzmacnianej siatki w żeliwnych ramach bez właściwej podmurówki, w wielu miejscach niestabilnie połączone, z wieloma ogniskami rdzy. Bramy zjazdowe, tak jak i pozostała frontalna część ogrodzenia, nie zapewniały właściwego poziomu bezpieczeństwa dla pojazdów parkujących na terenie zajezdni.
III i IV kwartał 2011r. to realizacja przedsięwzięcia pt: „Przebudowa dwóch zjazdów z ulicy Kołobrzeskiej na teren bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. oraz ogrodzenia jako element projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 5.1.”
W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano przebudowę zjazdu nr 1 polegającą na poszerzeniu go i skanalizowaniu. Jezdnia dla pojazdów zjeżdżających z ulicy Kołobrzeskiej została oddzielona od jezdni dla pojazdów włączających się do ruchu. Przebudowano zjazd nr 2 (usytuowany bliżej skrzyżowania z ul. I Armii Wojska Polskiego) polegający na jego poszerzeniu. Na obu zjazdach wyznaczone zostały przejścia dla pieszych. Wykonano nowe podbudowy i nawierzchnie. Zamontowano  nowe bramy przesuwne oraz furtki. Wymienione zostało ogrodzenie od strony ulicy Kołobrzeskiej. Zaprojektowano i wymieniono istniejącą stróżówkę kontenerową na nową.
 
FOT. Bramy wjazdowe MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce
 
Ad.8. Budowa myjni autobusowej na terenie zajezdni, na potrzeby własne Spółki
 
W grudniu 2012r. oddano do użytku profesjonalną myjnię autobusową. Jej wartość, to ponad 1.100.000,00 zł (netto). Myjnię zbudowano na potrzeby własne Spółki. Innowacyjny i pro-ekologiczny system myjni pracuje w obiegu zamkniętym, co oznacza, że oczyszczona woda ponownie jest wykorzystywana do mycia pojazdów. Myjnia wyposażona jest w aparaturę włoskiej firmy Ceccato z urządzeniem do mycia podwozia oraz system recyklingu wody i centralny odkurzacz.
 
Fot. Nowa pro-ekologiczna myjnia autobusowa
 
Ad.9  Przebudowa nawierzchni placów manewrowych i parkingów z wykonaniem oświetlenia na terenie zajezdni MZK
 
Aktualnie trwają roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni placów manewrowych i parkingów z wykonaniem oświetlenia na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce. Planowany termin realizacji inwestycji to 31.10.2013r.
 

 
W dniu 27.02.2013 r. Spółka podpisała umowę na drugi projekt unijny pod nazwą: „Wzrost jakości usług transportu publicznego, świadczonych przez MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce poprzez kompleksowe działania inwestycyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Działanie 5.1 Transport Miejski.
Zakres Projektu obejmuje działania inwestycyjne:
 
I. Prace modernizacyjne pomieszczeń administracyjno – warsztatowych w siedzibie MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 1.
II. Zakup płyt chodnikowych
III. Zakup elektronicznych tablic informacyjnych wraz z wyposażeniem (10 szt.)
IV. Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych (30 szt.)
V. Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach (15 szt.)
VI. Utworzenie stanowiska do naprawy ogumienia
VII. Zakup szynowych wyciągów spalin (4 szt.)
VIII. Zakup wiat przystankowych (30 szt.)
IX. Adaptacja kanału naprawczego na kanał kontrolno- diagnostyczny (prace adaptacyjne/ wyposażenie)
X. Zakup autobusów z napędem tradycyjnym  (2 szt.)
XI.Zakup autobusów z napędem elektrycznym  (2 szt.)
 
 
Całkowita wartość Projektu 9 723 273,00 PLN
 
Wydatki/koszty kwalifikowalne 7 849 800,00 PLN
 
Poziom dofinansowania 82,40 % wydatków kwalifikowalnych
 
Kwota dofinansowania 6 468 235,20 PLN
 
 
Ad. I. Prace modernizacyjne pomieszczeń administracyjno – warsztatowych w siedzibie MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 1.
 
Do dnia dzisiejszego trwają prace budowlane dot. modernizacji pomieszczeń administracyjno-warsztatowych w siedzibie MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1. W ramach prac modernizacyjnych zastosowane zostaną rozwiązania, zadaniem których jest optymalizacja w zakresie wykorzystania zasobów energetycznych i kosztów eksploatacji. Poprawa efektywności energetycznej osiągnięta zostanie także poprzez wymianę obecnie funkcjonującej przestarzałej instalacji elektrycznej. Modernizacja pomieszczeń administracyjno – warsztatowych przyczyni się również do wzrostu komfortu pracy dla osób zatrudnionych w Spółce oraz wpłynie na wydajności ich pracy.
 
Fot. Korytarz po remoncie w budynku MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce.
 
 
Ad. III, X, XI
 
Zakres prezentowanego Projektu uwzględnia zakup (planowany na 2014r. )autobusów z napędem elektrycznym, co bezsprzecznie uznać należy za innowacyjność techniczną, technologiczną i proekologiczną w zestawieniu z rozwiązaniami aktualnie wykorzystywanymi przez MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce, a także w porównaniu z stopniem zaawansowania technologicznego/ proekologicznego taboru, jakim dysponują firmy konkurencyjne o zasięgu regionalnym/ ponadregionalnym (w swoim taborze autobusów napędzanych prądem nie ma obecnie żadne przedsiębiorstwo na Mazowszu – pojazdy z napędem elektrycznym jeżdżą tylko w Poznaniu i Krakowie). W nowoczesnych, bardzo cichych, nie emitujących spalin pojazdach - wartość energii zgromadzona w bateriach, zamontowanych w elektrycznym autobusie, pozwala na przejechanie do 100 km. Pojazd może rozwijać maksymalną prędkość 50 km/h. Energia zgromadzona w bateriach stanowi źródło „paliwa” nie tylko dla układu napędowego: dostarcza również energię dla wszystkich innych układów w autobusie, w tym wspomagania kierowniczego, ogrzewania i wentylacji czy sterowania elektrycznymi drzwiami. Baterie ładowane są poprzez złącze typu plug-in. Ich napełnienie trwa do 4 godz. przy założeniu, że baterie są całkowicie rozładowane. Baterie ładowane są także poprzez odzysk energii kinetycznej z hamowania w tzw. procesie rekuperacji. Innowacyjnym rozwiązaniem jest wyposażenie w energooszczędne oświetlenie typu LED. Dotyczy to zarówno lamp wewnątrz pojazdu, jak i świateł zewnętrznych. Kierowca autobusu ma do dyspozycji kabinę wyposażoną w pulpit dotykowy, który oprócz podstawowych parametrów informuje - na ekranach LCD - o stanie pracy układu elektrycznego, jak również o poziomie naładowania baterii. Koszty zakupu taboru autobusów o napędzie ekologicznym – elektrycznym - w zestawieniu z całkowitymi kosztami dot. zakupu taboru autobusów – kształtują się na poziomie 70,59%, natomiast koszty eksploatacyjne  będą niższe o ok.2/3. MZK Spółka z o.o. na terenie swojego funkcjonowania dostrzega potrzebę poprawy dostępności osób niepełnosprawnych do komunikacji publicznej. Środki transportu miejskiego są często jedynym sposobem na przemieszczanie się osób niepełnosprawnych na większe odległości, m.in. z uwagi na regularność przewozów, dobrą komunikację z lokalnymi ośrodkami leczenia i rehabilitacji oraz przystępność cen.
W związku z powyższym Spółka  uznaje za jedynie słuszne rozwiązanie nabywanie nowych/niskopodłogowych autobusów, które będą posiadać elementy wyposażenia/ konstrukcyjne sprzyjające osobom niepełnosprawnym, m.in.:
- dwuskrzydłowe drzwi pasażerskie z poręczami;
- niska podłoga lub zamiennie możliwość tzw. przyklęku autobusu, co jest niezbędne przy bezpiecznym wsiadaniu i wysiadaniu osób niepełnosprawnych z pojazdów;
- rozkładana rampa inwalidzka, umieszczona przy drzwiach autobusowych;
- wyznaczone i właściwie zabezpieczone miejsce w pojeździe dla umiejscowienia wózka inwalidzkiego pasażera;
- umieszczenia elektronicznych kasowników na wysokości umożliwiającej bezproblemowe korzystanie z niego przez osoby znajdujące się na wózkach inwalidzkich;
- przyciski sygnalizacji wewnętrznej w kolorach ostrzegawczych zamontowane na wysokości
umożliwiającej korzystanie przez osoby niepełnosprawne;
- elektroniczne wyświetlacze informacyjne – wewnętrzne i zewnętrzne;
- sygnalizacja dźwiękowa wewnątrz pojazdów /system akustyczny w autobusach;
-podłoga pojazdu pokryta wykładziną antypoślizgową, która ma szczególnie strategiczne znaczenie w przypadku przewozu osób na wózkach inwalidzkich;
Wszystkie nowo zakupione autobusy wyposażone będą w profesjonalny cyfrowy monitoring wizyjny, system sygnalizacji akustycznej.
Ponadto MZK Spółka z o.o.  zamierza jako integralną część rozwoju telematycznego Spółki przeprowadzić działanie nabycia elektronicznych tablic informacyjnych, które zostaną zainstalowane na przystankach autobusowych Zakładu ( planowany montaż VIII.2013r.). Tablice wyposażone będą w funkcję nadawania komunikatów głosowych odpowiadających prezentacji wyświetlanej aktualnie treści, co będzie miało szczególne znaczenie dla osób niewidomych i niedowidzących.
 
Ad. VIII. Zakup wiat przystankowych (30 szt.)
 
MZK Spółka z o.o.  zamierza nabyć 30 szt. nowoczesnych wiat przystankowych  ( II kwartał 2014 r.-15 szt., II kwartał 2015r.- 15 szt.), które zostaną umieszczone na przystankach na terenie miasta Ostrołęki oraz gmin. Część z nich zostanie ustawionych na przystankach, na których dotychczas nie było wiat oraz na nowo powstałych w ramach zaplanowanej w Projekcie unijnym rozbudowy linii. Pozostałe zastąpią stare wiaty, nieodpowiadające powszechnie przyjętym standardom estetycznym i normom bezpieczeństwa.
 
Ad. VI, VII, IX
MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce ze względu na ograniczone środki finansowe, w miarę możliwości nabywa niezbędne wyposażenie m.in. warsztatowe, na potrzeby zaspokajania podstawowych potrzeb przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie transportu publicznego. Jednak, w zdecydowanej większości przypadków, Spółka jest zmuszona korzystać z usług profesjonalnych firm zewnętrznych, które m.in. wykonują naprawy w zakresie serwisu ogumienia/ diagnostyki/ naprawy oraz kontroli stanu pojazdów. Wskazany powyżej sposób uzależnienia od firm zewnętrznych ma wpływ na jakość usług świadczonych przez Spółkę, a także pociąga za sobą wiele negatywnych aspektów, m.in. uzależnienie czasowe/ brak wpływu na ostateczną jakość wykonania zlecenia, naprawy/ brak możliwości ograniczenia wydatków na usługi zewnętrzne/ brak kompatybilności z kierunkami dominującymi w rozwoju branży. Szczegółowa analiza przedstawionego powyżej aktualnego stanu rzeczy, zdecydowała, iż w zakres Projektu Unijnego włączone zostały działania mające na celu zdecydowane poszerzenie zakresu oraz podniesienia poziomu/ standardu posiadanej przez MZK Spółka z o.o. infrastruktury towarzyszącej, służącej do prowadzenia podstawowej działalności. Profesjonalizacja niezbędnej infrastruktury towarzyszącej nastąpi wraz z utworzeniem nowoczesnego stanowiska do naprawy ogumienia, adaptacji dotychczasowego kanału naprawczego na kanał kontrolno-diagnostyczny oraz zamontowania w warsztacie samochodowym wysokostandardowych szynowych wyciągów spalin.
Stanowiska do naprawy ogumienia zaplanowane na I kwartał 2014r. będzie przeznaczone do wykonywania m.in. następujących napraw na potrzeby taboru własnego MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce:
- Montaż i demontaż opon na obręczach koła;
- Wyważanie kół po wymianie opon;
- Pogłębianie rzeźby bieżnika opon;
- Regeneracja i naprawa poprzez kołkowanie uszkodzonych opon;
- Sprawdzanie i uzupełnianie ciśnienia powietrza w ogumieniu.
 
Mając na względzie minimalizację emisji spalin do atmosfery oraz zdecydowaną poprawę warunków pracy w ramach dotychczasowej infrastruktury towarzyszącej, Spółka uwzględniła również w I-szym kwartale 2014r. zakup oraz montaż szynowych wyciągów spalin, które są przeznaczone do efektywnego usuwania spalin emitowanych przez układy wydechowe pojazdów w trakcie prób silnikowych, regulacji i diagnostyki. Przy ekonomicznie optymalnym wyciągu powietrza i prostej obsłudze pozwalają usunąć całość emitowanych spalin na zewnątrz.
Na II kwartał 2014r. Spółka zaplanowała natomiast prace adaptacyjne oraz zakup profesjonalnego wyposażenia na potrzebę utworzenia kanału kontrolno-diagnostycznego. Na stanowisku możliwe będzie przeprowadzenie następujących zadań, wykonanie których obecnie Spółka musi zlecać firmom zewnętrznym:
- Pełna diagnostyka hamulców w samochodach poprzez określenie wartości pomiarowej (nacisk na oś, ciśnienie hamowania, siła hamowania, nacisk na pedał hamulca, różnica siły hamowania na kołach danej osi);
- Kontrola luzów w układzie zawieszenia samochodów na szarpaku hydraulicznym;
- Kontrola zbieżności ustawienia kół przednich w samochodach po wykonaniu naprawy oraz bieżąca regulacja i ustawienie odpowiedniej zbieżności celem prawidłowej eksploatacji ogumienia;
-Pełna analiza spalin w silnikach Diesla celem określenia prawidłowej pracy silnika poprzez kontrolę (zadymienia pracy silnika, optymalnej ilości zużytego paliwa, zużycie elementów silnika);
- Bieżąca kontrola ustawienia świateł oraz ich regulacja.
 
Ad. II. Zakup płyt chodnikowych
 
W celu poprawy bezpieczeństwa pasażerów, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych Spółka zaplanowała, aby na peronach przystankowych o największym nasileniu ruchu zainstalowane zostały specjalne płyty chodnikowe w kolorze ostrzegawczym z wypustkami ułatwiającymi niewidomym i niedowidzącym rozpoznanie krawędzi jezdni. Aktualnie trwają prace nad montażem płyt.
 
Fot: Ostrzegawcze płyty chodnikowe zamontowane w zatokach przystanków autobusowych ( Al. Jana Pawła II )
 
 
Ad. IV. Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji na wiatach przystankowych (30 szt.)
 
Decyzje dot. lokalizacji monitoringu na wskazanych wiatach wynikają z analizy bieżącej sytuacji we wskazanych punktach, tj. m.in. wzmożonych ataków wandalizmu i rozbojów na niniejszych przystankach.
Do celów, jakie zostaną osiągnięte w efekcie kompleksowego przeprowadzenia działania polegającego na zakupie oraz montażu systemu monitoringu wizyjnego na wiatach przystankowych, należy zaliczyć:
- redukcję skali aktów wandalizmu i kradzieży kieszonkowych,
- wzrost poczucia bezpieczeństwa dla pasażerów,
- zapewnienie materiału dowodowego w postaci wysokiej jakości zdjęć na wypadek ewentualnego postępowania karnego wobec sprawców przestępstw,
- zapewnienie materiału dowodowego na wypadek skarg i zażaleń wnoszonych przez klientów.
Aktualnie w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę monitoringu. Zgodnie z umową planowany termin montażu przypada na IX.2013r.
 
Ad. V. Zakup systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby instalacji w autobusach (15 szt.)
Mając na względzie optymalne zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom komunikacji miejskiej oraz pracownikom, Spółka  zdecydowała się na zakup oraz montaż systemu monitoringu wizyjnego w autobusach, w których do tej pory nie był zainstalowany. Profesjonalny system cyfrowego monitoringu będzie montowany w piętnastu wytypowanych autobusach. Umożliwiać on będzie wykonanie nagrań wideo pochodzących z kamer kolorowych, z możliwością nagrywania dźwięku. Kamery obejmować będą całą przestrzeń przedziału pasażerskiego w autobusie. Dnia 14.05.2013r. firma ogłosiła przetarg w celu wyłonienia wykonawcy montażu monitoringu. Planowany termin wykonania dostawy - VIII.2013r.
 

 
Wszystkie wyżej wymienione inwestycje mają zdecydowanie charakter innowacyjny i uwzględniają wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań zarówno odnoszących się do dotychczasowej działalności Spółki, w zestawieniu z branżową konkurencją, jaki i z punktu widzenia rynku branżowego o zasięgu regionalnym/ ponadregionalnym (obszar północnowschodniej Polski). Zaplanowane przedsięwzięcia  wybrane zostały pod kątem pełnego zaspokojenia potrzeb użytkowników komunikacji miejskiej, ogółu społeczności lokalnej oraz przyczyniają się do osiągnięcia szeregu korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych takich jak:
• odczuwalna poprawa komfortu i bezpieczeństwa pracy na terenie zajezdni oraz świadczenia usług komunikacji publicznej / wzrost wydajności pracy;
• poprawa mobilności osób niepełnosprawnych/osób starszych/ rodziców z dziećmi-wózkami na terenie działalności Spółki;
• poprawa dostępności do wysokostandardowej komunikacji publicznej dla osób zamieszkujących tereny zlokalizowane poza granicami administracyjnymi miasta;
• zwiększenie dostępności do transportu publicznego na terenach podmiejskich;
• zwiększenie możliwości sprostania wymogom rynku usług transportu publicznego oraz użytkowników;
• zmniejszenie natężenia ruchu drogowego na szlakach tranzytowych/ drogach lokalnych;
• wpływ na rozwój gospodarczy miasta i terenów podmiejskich;
• wzrost poziomu dostępności do infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej;
• wpływ na rozwój gospodarczy miasta i terenów podmiejskich;
• zwiększenie szans na pozyskanie nowych Klientów komunikacji publicznej oraz sprostania oczekiwaniom pasażerów m.in. poprzez optymalne dostosowanie rozkładów jazdy autobusów do potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną;
• wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Ostrołęki, jako atrakcyjnego miejsca pracy, zamieszkania oraz lokowania inwestycji - wraz ze wzrostem mobilności mieszkańców;
• ograniczenie sukcesywnie rosnącego zagrożenia negatywnego oddziaływania na środowisko spowodowane niespełnianiem podstawowych norm czystości spalin;
• zniwelowanie ryzyka nadmiernego wzrostu kosztów eksploatacyjnych taboru;
• poprawa płynności ruchu autobusów na poszczególnych liniach pasażerskich;
• poprawa efektywności ekonomicznej MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce;
• promowanie miejskiej komunikacji publicznej przyjaznej dla mieszkańców Miasta oraz środowiska;
• wzrost atrakcyjności oferty Firmy;
• poprawa jakości życia w mieście poprzez rozwijanie komunikacyjnych połączeń lokalnych.