Dzisiaj jest: Piątek, 08 grudzień 2023 r.
Aktualne ceny paliw:
  • 6,45 zł
  • 6,68 zł

Uchwała Nr 371/L/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2009 r.

02 stycznia 2012 r.
Uchwała Nr 371/L/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Ustala się „Regulamin przewozu osób i bagaŜu ręcznego pojazdami Miejskiego Zakładu
Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęka.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr 283/XXV/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 września 2004r.
w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób i bagaŜu ręcznego pojazdami Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Ostrołęce (Dz.Urz.Województwa Mazowieckiego Nr 256 poz. 6943).
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki
Dariusz Maciak
Strona 1
Załącznik
do uchwały Nr 371/L/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób
i bagaŜu ręcznego pojazdami Miejskiego Zakładu
Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce.
REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB
I BAGAśU RĘCZNEGO POJAZDAMI
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w OSTROŁĘCE
Rozdział I.- Przepisy ogólne
§ 1.
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa przepisy porządkowe oraz
warunki przewozu osób i bagaŜu ręcznego środkami miejskiego transportu zbiorowego
organizowanego i wykonywanego przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. Kołobrzeska 1.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) pojeździe – rozumie się przez to środki transportowe Miejskiego Zakładu
Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce,
2) przewoźniku – rozumie się przez to wykonującego usługi przewozowe środkami
miejskiego transportu zbiorowego, tj. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
w Ostrołęce,
3) przewozie – rozumie się przez to przewóz osób oraz bagaŜu ręcznego i zwierząt
wykonywany przez przewoźników środkami miejskiego transportu zbiorowego,
4) pasaŜerze – rozumie się przez to kaŜdą osobę, która zawarła umowę przewozu lub
przebywa w pojeździe,
5) kasowaniu biletu – rozumie się przez to:
a) bilet papierowy
- uzyskanie nadruku poprzez włoŜenie biletu do kasownika,
b) bilet elektroniczny (karta plastikowa zbliŜeniowa),
Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce Strona 2
- zbliŜenie waŜnego biletu do czytnika kasownika potwierdzone sygnałem
dźwiękowym lub optycznym.
3. Za zawarcie umowy przewozu uwaŜa się zajęcie miejsca w autobusie.
§ 2.
1. PasaŜerowie obowiązani są do podporządkowania się uwagom i wskazówkom
wydawanym przez kierującego pojazdem, pracowników nadzoru ruchu i kontrolerów
biletów. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw lub opóźnień w
ruchu pojazdów albo zmian kierunku ruchu pojazdów spowodowanych siłą wyŜszą,
zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem ulic, zmianami organizacji ruchu, przyczynami
techniczno-eksploatacyjnymi, zarządzeniami wydanymi przez organy nadzoru ruchu
drogowego lub inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze
porządkowym lub administracyjnym.
2. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu pasaŜerowi posiadającemu skasowany waŜny
bilet, przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu
następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą.
§ 3.
1. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien powiadomić o tym kierującego
pojazdem.
2. Tryb postępowania z rzeczami znalezionymi w pojazdach przewoźnika regulują odrębne
przepisy.
Rozdział II. – Przewóz osób
§ 4.
Przewoźnik jest obowiązany umieścić w pojeździe informacje o adresie swojej siedziby,
numerze telefonu, taryfie przewozowej oraz o kategoriach osób uprawnionych do opłaty
ulgowej lub bezpłatnych przejazdów.
§ 5.
1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach po
całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
2. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:
1) w trakcie ruchu pojazdu,
Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce Strona 3
2) przed całkowitym otwarciem drzwi,
3) w trakcie zamykania drzwi pojazdu,
4) po ruszeniu pojazdu z przystanku
3. PasaŜerowie obowiązani są opuścić pojazd na ostatnim przystanku trasy.
4. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest po zakończeniu
czynności związanych ze zmianą trasy i po podjechaniu pojazdu na przystanek dla
wsiadających. W czasie czynności manewrowych oraz czynności eksploatacyjnoporządkowych
na przystankach krańcowych wykonywanych przez obsługę pojazdu,
pasaŜerowie nie mogą przebywać w pojeździe.
§ 6.
PasaŜerowie stojący w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.
§ 7.
PasaŜer zamierzający wysiąść na przystanku – „na Ŝądanie” – powinien z wyprzedzeniem
zgłosić kierującemu pojazdem swój zamiar, naciskając odpowiedni przycisk. Czynność
powyŜsza powinna być wykonana tak, aby umoŜliwiła kierującemu pojazdem bezpiecznie
zatrzymanie pojazdu na przystanku.
§ 8.
Kierujący pojazdem sygnalizuje odjazd z przystanku po uprzednim sprawdzeniu, czy
wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły pojazd.
§ 9.
1. W pojeździe są wydzielone oznaczone znakiem graficznym miejsca dla:
1) osób z dzieckiem na ręku lub kobiet w ciąŜy,
2) inwalidów lub innych osób niepełnosprawnych,
2. PasaŜer, który zajmuje tak oznaczone miejsce, obowiązany jest zwolnić je dla osób
uprawnionych.
§ 10.
PasaŜer po wejściu do autobusu jest obowiązany bezzwłocznie skasować bilet.
§ 11.
1. Osoby zagraŜające bezpieczeństwu lub porządkowi w przewozie mogą być usunięte
z pojazdu lub niewpuszczone do pojazdu.
2. Osoby uciąŜliwe dla podróŜnych, nie posiadające waŜnego biletu lub odmawiające
opłacenia naleŜności za przewóz mogą być wyproszone z pojazdu.
3. PasaŜerowi, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie przysługuje zwrot opłaty za przejazd.
Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce Strona 4
§ 12.
1. W przypadkach nadzwyczajnych, w szczególności takich jak: zagroŜenie zdrowia lub
Ŝycia pasaŜerów albo prowadzącego pojazd, popełnienie przestępstwa, raŜące naruszenie
przepisów porządkowych lub inne powaŜne zakłócenie porządku publicznego,
prowadzący pojazd uprawniony jest do zmiany trasy przejazdu w celu skorzystania
z pomocy policji, straŜy miejskiej lub placówki słuŜby zdrowia. Za skutki prawne
i ekonomiczne spowodowane zmianą trasy pojazdu, pełną odpowiedzialność ponosi
osoba odpowiedzialna za spowodowanie zmiany trasy pojazdu.
§ 13.
W pojazdach zabrania się:
1) otwierania drzwi pojazdu, podczas jazdy lub podczas zatrzymania pojazdu poza
przystankiem,
2) uŜywania w nieuzasadnionych przypadkach sygnalizacji dźwiękowej,
3) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego wyposaŜenia,
4) wychylania się z pojazdu, jazdy na stopniach wejściowych lub opierania się o drzwi
w czasie jazdy,
5) siadania na stopniach, oparciach siedzeń lub poręczach,
6) palenia tytoniu, spoŜywania napojów alkoholowych,
7) spoŜywania napojów lub artykułów Ŝywnościowych mogących narazić współpasaŜerów
na zabrudzenie odzieŜy lub mogących spowodować zanieczyszczenie pojazdu,
8) przebywania w łyŜwo-rolkach lub stanie na desko-rolkach,
9) gry na instrumentach muzycznych, korzystania z głośnego słuchania muzyki lub
zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
10) Ŝebrania i sprzedaŜy obnośnej,
11)wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy i postoju,
12) nalepiania bez zgody przewoźnika jakichkolwiek ogłoszeń, informacji i materiałów
reklamowych w pojazdach i na przystankach MZK Spółka z o.o. Ostrołęka,
13) przewozu rowerów za wyjątkiem rowerków dziecinnych,
14) przewoŜenia w kabinie kierowcy osób postronnych jak teŜ rozmowa z kierowcą w czasie
prowadzenia pojazdu.
Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce Strona 5
Rozdział III – Przewóz bagaŜu
§ 14.
1. PasaŜer moŜe przewozić w pojazdach bagaŜ ręczny, jeŜeli istnieje moŜliwość
umieszczenia bagaŜu w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie naraŜał na szkodę
osób i mienia pasaŜerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem oraz nie
zagraŜał bezpieczeństwu ruchu.
2. Za kaŜdą przewoŜoną sztukę bagaŜu za którą wymagana jest opłata, pasaŜer zobowiązany
jest do jej wniesienia w wysokości jednorazowego biletu normalnego.
3. Zabronione jest umieszczanie bagaŜu ręcznego i zwierząt na miejscach przeznaczonych
do siedzenia.
§ 15.
1. Opłacie bagaŜowej podlegają:
1) bagaŜ przekraczający swoją wielkością sumę wymiarów, przy pomiarze
w skrajnych punktach (długość, wysokość, szerokość) 120 cm,
2) przewoŜone zwierzęta.
2. Nie podlega opłacie przewóz bagaŜu:
1) małych zwierząt domowych (w tym małych psów trzymanych na kolanach lub
w rękach),
2) sprzętu i wózków inwalidzkich,
3) wózków dziecięcych i rowerków przewoŜonych przez osobę jadącą razem
z dzieckiem,
4) instrumentów muzycznych, sztalug przewoŜonych przez osoby szkół
muzycznych i plastycznych za okazaniem legitymacji,
5) psów przewodników osób ociemniałych.
§ 16.
1. Zabrania się przewoŜenia w pojazdach:
1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasaŜerom lub zanieczyścić
pojazd,
2) przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasaŜerom lub naraŜać ich na
niewygody,
3) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych
materiałów niebezpiecznych,
4) przedmiotów wywołujących odczucie odrazy,
Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce Strona 6
5) przedmiotów, których przewóz jest zabroniony na podstawie innych przepisów
prawa.
§ 17.
Zabronione jest przewoŜenie zwierząt, z wyjątkiem:
1) małych zwierząt domowych innych niŜ psy jeŜeli nie są uciąŜliwe dla pasaŜerów
i są umieszczone w odpowiednim opakowaniu (klatka, koszyk itp.),
2) psów, pod warunkiem, Ŝe nie zachowują się agresywnie, mają załoŜony
kaganiec i trzymane są na smyczy, a osoba przewoŜąca psa posiada
w czasie przewozu waŜne zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie psa
przeciwko wściekliźnie.
§ 18.
Na Ŝądanie innych pasaŜerów lub na Ŝądanie kierującego pojazdem, pracowników
nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów pasaŜer jest obowiązany:
1) zdjąć z pleców przewoŜony bagaŜ (plecak, torba, worek) jeŜeli jego rozmiar lub
rodzaj moŜe utrudnić innym osobom korzystanie z pojazdu,
2) opuścić pojazd wraz z przewoŜonym zwierzęciem jeŜeli zwierzę zachowuje się
w sposób agresywny lub uciąŜliwy,
3) opuścić pojazd wraz z przewoŜonym bagaŜem, jeŜeli obejmuje on przedmioty
określone w § 16 regulaminu.
§ 19.
1. PasaŜer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewoŜonym bagaŜem
i zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieŜenia
moŜliwości powstania szkód spowodowanych przez przewoŜone przedmioty
i zwierzęta.
2. Za rzeczy (bagaŜ) i zwierzęta, które pasaŜer przewozi pod własnym nadzorem
przewoźnik odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.
3. PasaŜer odpowiada za szkody spowodowane z jego winy w związku z przewozem
bagaŜu lub zwierząt.
Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce Strona 7
Rozdział IV – Kontrola biletów
§ 20.
1. Osobami uprawnionymi do kontroli biletów są kontrolerzy biletów posiadający,
w czasie prowadzenia kontroli umieszczony na widocznym miejscu identyfikator
zawierający:
1) napis „MZK Spółka z o.o w Ostrołęce.”,
2) numer identyfikacyjny osoby kontrolującej,
3) zdjęcie kontrolującego,
4) okres waŜności,
5) zakres uprawnienia,
6) pieczęć i podpis wystawcy.
§ 21.
1. Podczas przejazdu pasaŜer jest obowiązany posiadać waŜny bilet i przedstawiać go do
kontroli na kaŜde Ŝądanie kontrolera biletów.
2. PasaŜer jest zobowiązany bez dodatkowego wezwania wręczać kontrolerowi biletów
dokumenty uprawniające do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.
3. PasaŜer autobusu moŜe nabyć bilet jednorazowy u prowadzącego pojazd ale tylko
podczas postoju na przystanku niezwłocznie po wejściu do pojazdu pierwszymi
drzwiami. Dla usprawnienia czynności sprzedaŜy biletów przez kierowcę, podróŜny
winien posiadać odliczoną kwotę naleŜną za przejazd [ bez potrzeby wydawania reszty
przez prowadzącego pojazd]. Brak moŜliwości zapłaty za przejazd nie upowaŜnia
podróŜnego do jazdy bez waŜnego biletu. Zakupiony bilet u kierowcy naleŜy
niezwłocznie skasować w najbliŜszym kasowniku-dowodem opłaty za przejazd jest
tylko bilet skasowany. Brak moŜliwości nabycia biletu u obsługi pojazdu, będącej
jedynie uzupełnieniem stacjonarnej sieci sprzedaŜy biletów , nie zwalnia pasaŜera
z odpowiedzialności za przejazd bez waŜnego biletu.
§ 22.
1. JeŜeli bilet nie został skasowany pomimo takiego wymogu pasaŜer nie moŜe
legitymować się takim biletem jako waŜnym biletem uprawniającym do przejazdu.
Bilet miesięczny bez wpisanego na znaczku Nr blankietu jest niewaŜny.
2. PasaŜer nie moŜe odstępować lub oddawać innej osobie biletu imiennego lub
skasowanego biletu jednorazowego.
Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce Strona 8
3. NiewaŜny jest bilet nie posiadający cech autentyczności (zabezpieczenia drukarni)
zniszczony w stopniu uniemoŜliwiającym stwierdzenie waŜności skasowania,
nieprawidłowo skasowany (skasowany wielokrotnie bilet na jeden przejazd) albo
uŜyty wcześniej przez inną osobę korzystającą z przewozu na podstawie biletu.
§ 23.
1. W przypadku stwierdzenia braku waŜnego biletu lub dokumentu uprawniającego do
przejazdu bezpłatnego lub ulgowego oraz waŜnego biletu na przewóz bagaŜu lub
zwierząt kontroler biletów wzywa do uiszczenia opłaty przewidzianej w taryfie opłat
przewozowych (opłata za bilet , którą pasaŜer moŜe dokonać u kontrolera za
pokwitowaniem + opłata dodatkowa).
2. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty kontroler ma prawo Ŝądać od pasaŜera
okazania dokumentu toŜsamości i na jego podstawie wystawia wezwanie do zapłaty
opłaty dodatkowej, stanowiące dowód przejazdu pasaŜera lub przewozu bagaŜu bez
waŜnego biletu.
3. Kontroler uprawniony jest równieŜ do uniemoŜliwienia opuszczenia pojazdu przez
pasaŜera, nie posiadającego waŜnego biletu. W razie odmowy uiszczenia opłaty
i niemoŜności ustalenia toŜsamości pasaŜera, kontroler ma prawo zwrócić się do
funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które zgodnie
z przepisami prawa, uprawnione są do ustalenia toŜsamości pasaŜera. W sytuacjach
szczególnych pasaŜer taki moŜe zostać dowieziony na Policję, co wiązać się będzie
dla niego z dodatkowymi kosztami.
4. Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasaŜera lub przewozu bagaŜu bez
waŜnego biletu i nie zastępuje biletu, ani nie upowaŜnia pasaŜera do kontynuowania
jazdy lub przewozu bagaŜu.
5. Odwołania od wystawionych przez kontrolerów wezwań do zapłaty opłaty
dodatkowej naleŜy składać do Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji
Spółka z o.o. w Ostrołęce. ul. Kołobrzeska 1.
§ 24.
1. W razie uzasadnionego podejrzenia, Ŝe bilet albo dokument uprawniający do
przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony albo uŜywany
przez osobę nieuprawnioną – kontroler biletów ma prawo zatrzymać bilet lub
dokument za pokwitowaniem.
Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce Strona 9
2. O podejrzeniu sfałszowania biletu lub dokumentu przewoźnik zawiadamia
Prokuraturę lub Policję z jednoczesnym powiadomieniem wystawcy dokumentu.
Rozdział V. – Postanowienia końcowe
§ 25.
PasaŜerowie, kierujący pojazdami, pracownicy nadzoru ruchu, kontrolerzy biletów
obowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
§ 26.
1. Reklamacje, wnioski i skargi w sprawach związanych z działalnością przewoźnika
rozpatruje Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka,
ul. Kołobrzeska 1.
2. Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej mogą być
wnoszone pisemnie lub telefonicznie /fax (029) 769-14-62.
3. Skargi i wnioski w sprawach związanych z kontrolą biletów naleŜy składać pisemnie
na adres MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. Kołobrzeska 1 ,
lub osobiście w sekretariacie przewoźnika w Ostrołęce w godz. 8.00 – 15.00 w dni
powszednie.
4. Informacje dotyczące kursowania autobusów moŜna uzyskać w ciągu całej doby we
wszystkie dni tygodnia u dyspozytora przewoźnika w Ostrołęce tel. 769-10-97
wew. 14
§ 27.
W sprawach nie uregulowanych w regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 50 poz.601).