5,01 zł
4,94 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,01 zł     4,94 zł

Protokół z otwarcia ofert - dostawy oleju napędowego na 2013 rok
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O.
W OSTROŁĘCE W OKRESIE I 2013 – XII 2013

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT...
Liczba wyświetleń: 1582
 
26.11 2012


Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrołęce publikuje odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców dotyczące przetargu na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia osób i mienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę.

Uwaga! Odpowiedzi wprowadzają kilka zmian do SIWZ.
Liczba wyświetleń: 1028
 
22.11 2012


Zaproszenie do złożenia ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2012.
Zaproszenie do złożenia ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2012.
Liczba wyświetleń: 1095
 
15.11 2012


Zakup olejów, smarów oraz płynów hamulcowych na lata 2013-2015
Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce Spółka z o.o., 07-410 Ostrołęka
ul. Kołobrzeska 1, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego
na wykonanie zadania:
„Dostawa olejów, smarów oraz płynów hamulcowych”.

Przetarg powyższy nie podlega przepisom Ustawy Prawa zamówień publicznych - wartość <14.000 euro.
Liczba wyświetleń: 1322
 
08.11 2012


Przetarg na świadczenie usług ubezpieczeniowych
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zwraca się z zapytaniem o cenę na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce, tj.
- Mienie:
a) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
b) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
- OC, AC, NNW pojazdów
Liczba wyświetleń: 1204
 
08.11 2012


Pytania do przetargu na dostawę ON na 2013 rok [aktualizacja!]
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zamieszcza odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego w okresie I 2013 - XII 2013. Znaleźć je można w pełnej treści tej wiadomości.
Liczba wyświetleń: 1032
 
06.11 2012


Przetarg na dostawę oleju napędowego
MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I 2013 - XII 2013.

Informacje na temat przetargu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczone są w pełnej treści tej wiadomości.
Liczba wyświetleń: 2185
 
15.10 2012


Przetarg na dostawę 4 autobusów - Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY; dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ  CZTERECH FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH PRZEZNACZONYCH DO  PRZEWOZU OSÓB JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WM  2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.
Liczba wyświetleń: 2403
 
26.07 2012


Pytania do przetargu na dostawę 4 autobusów (Zmiana SIWZ i terminu składania ofert!)
PYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na dostawy: Dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów miejskich przeznaczonych do przewozu osób jako element projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.


Odpowiedź na pytanie i zmiana terminu składania ofert  (209 KB)
Liczba wyświetleń: 1163
 
17.07 2012


Pytania do przetargu na dostawę 4 autobusów (Zmiana SIWZ!)
Pytania potencjalnych wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego do przetargu nieograniczonego na dostawy: Dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów miejskich przeznaczonych do przewozu osób jako element projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.

(Załącznik w postaci pliku PDF z odpowiedziami na zadane pytania i wynikającymi z nich zmianami w SIWZ znajduje się w pełnej treści wiadomości. Uwaga! 06.07.2012 dodano drugi plik PDF z odpowiedziami.)
Liczba wyświetleń: 1351
 
22.06 2012


Ogłoszenie o przetargu na dostawy: Dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów miejskich przeznaczonych do przewozu osób jako element projektu realizowanego  w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.
Dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów miejskich przeznaczonych do przewozu osób jako element projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia, która przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2010 nr 113 poz.759 z późn.zm.), tj. do 726 000 euro...
Liczba wyświetleń: 1471
 
06.06 2012


PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NA DOSTAWĘ: DOSTAWA I MONTAŻ SZEŚCIU SZTUK ELEKTRONICZNYCH TABLIC INFORMACYJNYCH JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: DOSTAWĘ: DOSTAWA
I MONTAŻ SZEŚCIU SZTUK ELEKTRONICZNYCH TABLIC INFORMACYJNYCH JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO
W RAMACH RPO WM 2007-2013
DZIAŁANIE 5.1.
Liczba wyświetleń: 1343
 
15.05 2012


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SZEŚCIU SZTUK ELEKTRONICZNYCH TABLIC INFORMACYJNYCH JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.JEDN. DZ.U. Z 2010r. NR 113 POZ. 759 Z PÓŹN. ZM. ) NA DOSTAWY O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ  130 000 EURO
(SIWZ)
Liczba wyświetleń: 1417
 
02.04 2012


PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA MYJNI AUTOBUSOWEJ

Ostrołęka, dn. 07.03.2012r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ROBOTY BUDOWLANE – BUDOWA MYJNI AUTOBUSOWEJ na: ROBOTY BUDOWLANE – BUDOWA MYJNI AUTOBUSOWEJ NA POTRZEBY WŁASNE, NA TERENIE ZAJEZDNI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ 1 JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Liczba wyświetleń: 1551
 
07.03 2012


PYTANIA DO PRZETARGU NA BUDOWĘ MYJNI/ZMIANA SIWZ
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), przekazuje poniżej treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią:
Liczba wyświetleń: 1264
 
27.02 2012

« poprzednie ... 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 następne »
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011