5,23 zł
4,92 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,23 zł     4,92 zł

Przetarg na świadczenie usług ubezpieczeniowych
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zwraca się z zapytaniem o cenę na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce, tj.
- Mienie:
a) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
b) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
- OC, AC, NNW pojazdów
Liczba wyświetleń: 1129
 
08.11 2012


Pytania do przetargu na dostawę ON na 2013 rok [aktualizacja!]
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce zamieszcza odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego w okresie I 2013 - XII 2013. Znaleźć je można w pełnej treści tej wiadomości.
Liczba wyświetleń: 963
 
06.11 2012


Przetarg na dostawę oleju napędowego
MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie I 2013 - XII 2013.

Informacje na temat przetargu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczone są w pełnej treści tej wiadomości.
Liczba wyświetleń: 2111
 
15.10 2012


Przetarg na dostawę 4 autobusów - Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY; dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ  CZTERECH FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH PRZEZNACZONYCH DO  PRZEWOZU OSÓB JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WM  2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.
Liczba wyświetleń: 2307
 
26.07 2012


Pytania do przetargu na dostawę 4 autobusów (Zmiana SIWZ i terminu składania ofert!)
PYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na dostawy: Dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów miejskich przeznaczonych do przewozu osób jako element projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.


Odpowiedź na pytanie i zmiana terminu składania ofert  (209 KB)
Liczba wyświetleń: 1093
 
17.07 2012


Pytania do przetargu na dostawę 4 autobusów (Zmiana SIWZ!)
Pytania potencjalnych wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego do przetargu nieograniczonego na dostawy: Dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów miejskich przeznaczonych do przewozu osób jako element projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.

(Załącznik w postaci pliku PDF z odpowiedziami na zadane pytania i wynikającymi z nich zmianami w SIWZ znajduje się w pełnej treści wiadomości. Uwaga! 06.07.2012 dodano drugi plik PDF z odpowiedziami.)
Liczba wyświetleń: 1267
 
22.06 2012


Ogłoszenie o przetargu na dostawy: Dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów miejskich przeznaczonych do przewozu osób jako element projektu realizowanego  w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.
Dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów miejskich przeznaczonych do przewozu osób jako element projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia, która przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2010 nr 113 poz.759 z późn.zm.), tj. do 726 000 euro...
Liczba wyświetleń: 1396
 
06.06 2012


PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NA DOSTAWĘ: DOSTAWA I MONTAŻ SZEŚCIU SZTUK ELEKTRONICZNYCH TABLIC INFORMACYJNYCH JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: DOSTAWĘ: DOSTAWA
I MONTAŻ SZEŚCIU SZTUK ELEKTRONICZNYCH TABLIC INFORMACYJNYCH JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO
W RAMACH RPO WM 2007-2013
DZIAŁANIE 5.1.
Liczba wyświetleń: 1262
 
15.05 2012


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SZEŚCIU SZTUK ELEKTRONICZNYCH TABLIC INFORMACYJNYCH JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.JEDN. DZ.U. Z 2010r. NR 113 POZ. 759 Z PÓŹN. ZM. ) NA DOSTAWY O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ  130 000 EURO
(SIWZ)
Liczba wyświetleń: 1346
 
02.04 2012


PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA MYJNI AUTOBUSOWEJ

Ostrołęka, dn. 07.03.2012r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ROBOTY BUDOWLANE – BUDOWA MYJNI AUTOBUSOWEJ na: ROBOTY BUDOWLANE – BUDOWA MYJNI AUTOBUSOWEJ NA POTRZEBY WŁASNE, NA TERENIE ZAJEZDNI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ 1 JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Liczba wyświetleń: 1436
 
07.03 2012


PYTANIA DO PRZETARGU NA BUDOWĘ MYJNI/ZMIANA SIWZ
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), przekazuje poniżej treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią:
Liczba wyświetleń: 1172
 
27.02 2012


SIWZ NA BUDOWĘ MYJNI AUTOBUSOWEJ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t. jedn. Dz.U. z 2010 nr 113 poz.759 z późn.zm.),  TJ. DO 274 000 Euro.
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
ROBOTY BUDOWLANE – BUDOWA MYJNI AUTOBUSOWEJ NA POTRZEBY WŁASNE, NA TERENIE ZAJEZDNI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ 1 JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.
Liczba wyświetleń: 2163
 
15.02 2012


REGULAMIN ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH MZK SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
REGULAMIN udzielania zamówień sektorowych o wartościach nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ostrołęce
Liczba wyświetleń: 1459
 
10.01 2012


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ATOBUSÓW

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka sprzeda:
1.    Autosan A1010M rok prod. 1998 – 5.000zł ( pięć tysięcy zł PLN )wadium 500zł
2.    Autosan A1010M, rok prod.1998 - 5.000zł ( pięć tysięcy zł PLN )wadium 500zł
3.    Autosan A 1010M rok prod.1996 – 3.750zł ( trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt zł PLN )wadium 350zł

Przetarg ustny odbędzie się dn. 20.01.12r. godz.12.00 w siedzibie  Sprzedawcy. Sprzedawane auta można obejrzeć w siedzibie Sprzedającego po  uprzednim uzgodnieniu tel./29/7691097 w.124 (Tadeusz Brzozowski)
- Wadium należy wpłacić na konto: 68 2030 0045 1110 0000 0156 8050 lub  do kasy Sprzedawcy do dn.20.01.12r.do g.10.00 (wadium przepada na rzecz  sprzedawcy, jeśli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny  nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej; wadium złożone przez  oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po  dokonaniu wyboru oferty, a oferent, którego oferta została wybrana,  zostanie zarachowane na poczet ceny.
- okres związania ofertą 30 dni
-wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

 
02.01 2012

« poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ]
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011