4,98 zł
5,04 zł


PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA
2 gr taniej za litr
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 4,98 zł     5,04 zł

PYTANIA DO PRZETARGU NA BUDOWĘ MYJNI/ZMIANA SIWZ
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), przekazuje poniżej treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią:
Liczba wyświetleń: 1120
 
27.02 2012


SIWZ NA BUDOWĘ MYJNI AUTOBUSOWEJ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t. jedn. Dz.U. z 2010 nr 113 poz.759 z późn.zm.),  TJ. DO 274 000 Euro.
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
ROBOTY BUDOWLANE – BUDOWA MYJNI AUTOBUSOWEJ NA POTRZEBY WŁASNE, NA TERENIE ZAJEZDNI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ 1 JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1.
Liczba wyświetleń: 2073
 
15.02 2012


REGULAMIN ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH MZK SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
REGULAMIN udzielania zamówień sektorowych o wartościach nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ostrołęce
Liczba wyświetleń: 1374
 
10.01 2012


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ATOBUSÓW

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka sprzeda:
1.    Autosan A1010M rok prod. 1998 – 5.000zł ( pięć tysięcy zł PLN )wadium 500zł
2.    Autosan A1010M, rok prod.1998 - 5.000zł ( pięć tysięcy zł PLN )wadium 500zł
3.    Autosan A 1010M rok prod.1996 – 3.750zł ( trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt zł PLN )wadium 350zł

Przetarg ustny odbędzie się dn. 20.01.12r. godz.12.00 w siedzibie  Sprzedawcy. Sprzedawane auta można obejrzeć w siedzibie Sprzedającego po  uprzednim uzgodnieniu tel./29/7691097 w.124 (Tadeusz Brzozowski)
- Wadium należy wpłacić na konto: 68 2030 0045 1110 0000 0156 8050 lub  do kasy Sprzedawcy do dn.20.01.12r.do g.10.00 (wadium przepada na rzecz  sprzedawcy, jeśli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny  nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej; wadium złożone przez  oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po  dokonaniu wyboru oferty, a oferent, którego oferta została wybrana,  zostanie zarachowane na poczet ceny.
- okres związania ofertą 30 dni
-wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

 
02.01 2012

« poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ]
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011