5,01 z³
4,94 z³
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAK£AD KOMUNIKACJI SPÓ£KA Z O.O. W OSTRO£ÊCE
  Aktualna cena 5,01 z³     4,94 z³
REKLAMA
 

Zamieszczenie reklamy w ¶rodkach komunikacji miejskiej to nowoczesny, oryginalny i ekonomiczny sposób oferowania ró¿norodnych towarów i us³ug.

I. Koszt reklamy na autobusie

Miesiêczny abonament za ekspozycjê reklamy na autobusie:

busboard + fullback

oklejone reklam± ca³e boki autobusu + ty³ autobusu 

550 z³ netto

Op³ata jednorazowa za demonta¿ reklamy na autobusie pobierana w momencie podpisania umowy

- 1000 z³ netto 

 

tylko fullback - ty³ autobusu

 

350 z³ netto 

Op³ata jednorazowa za demonta¿ reklamy na autobusie pobierana w momencie podpisania umowy

- 100 z³ netto

 

Reklama na autobusach zapewnia dotarcie do odbiorcy i jest jedn± z najbardziej skutecznych form reklamy zewnêtrznej. W zwi±zku z du¿ym natê¿eniem ruchu w godzinach szczytu, czêstymi przystankami, podró¿ trwa na tyle d³ugo, ¿e umieszczona w autobusie reklama aktywnie oddzia³uje na pasa¿erów, którzy, w czasie podró¿y, s± niejako zmuszeni do zapoznawania siê z ka¿d± informacj±.

II. Koszt reklamy w autobusie

a) Koszt plakatów reklamowych A3 (297mm x 420mm) umieszczanych w ramkach w autobusach:

Rodzaj

Koszt

ekspozycja 1 plakatu jednostronnego w autoboxie

80 gr netto / 1 dzieñ 

ekspozycja 1 autobox

(dwa plakaty w jednym autobox’ie lub jeden plakat dwustronny)

1,20 z³ netto/ 1 dzieñ 

 

    

b) Koszt umieszczenia spotu reklamowego (do 1 min.) na monitorach wewn±trz jedenastu autobusów:(format MPG, AVI)

Okres czasu Koszt
1 tydzieñ 150 z³ netto
2 tygodnie 250 z³ netto
3 tygodnie 300 z³ netto
4 tygodnie 350 z³ netto
 

c) Koszt umieszczenia materia³u reklamowego w formie zdjêcia na monitorach wewn±trz jedenastu autobusów: (format PDF, JPG)

Okres czasu Koszt
1 tydzieñ 75 z³ netto
2 tygodnie 150 z³ netto
3 tygodnie 200 z³ netto
4 tygodnie 250 z³ netto

W przypadku zlecenia powy¿ej miesi±ca mo¿liwo¶æ negocjacji cen.

III. Koszt reklamy na wiatach przystankowych:

     Ekspozycja jednego plakatu (o wymiarach gabloty 1,18 m x 1,75 m) przez jeden dzieñ 1,89 z³ netto

Istnieje mo¿liwo¶æ wyboru najbardziej korzystnego dla Pañstwa, z punktu widzenia lokalizacji, przystanku (w okolicy siedziby firmy b±d¼ te¿ w pobli¿u „konkurencji”). Nasze wiaty s± wyposa¿one w dwustronne gabloty reklamowe, pod¶wietlane, zamykane na klucz.

Z punktu widzenia kosztów reklama uliczna jest najwydajniejszym ze wszystkich ¶rodków masowego przekazu. Reklama uliczna kosztuje kilkadziesi±t krotnie mniej ni¿ reklama prasowa i radiowa. Niewysokie koszty reklamy umieszczonej w/na autobusie i wiatach id±  w parze z maksymaln± liczb± odbiorców.

 IV. Koszt umieszczenia baneru1 na ogrodzeniu przy ul. Ko³obrzeskiej:

Okres czasu

Koszt

1 miesi±c

81,30 z³ netto

 
koszt ekspozycji baneru o max. wymiarach 500x170 cm, koszt baneru wiêkszego liczony x 2.

 Koszt i zasady umieszczania reklamy podlegaj± negocjacji. Najwa¿niejsze jest zadowolenie klienta.

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY

Broszura  (pdf)
Prezentacja wiat przystankowych  (0 B)

 
 

        I.            Koszt reklamy na autobusie

Miesiêczny   abonament za ekspozycjê reklamy na autobusie

busboard +   fullback

oklejone   reklam± ca³e boki autobusu + ty³ autobusu

550 z³ netto

Op³ata   jednorazowa za demonta¿ reklamy na autobusie pobierana w momencie podpisania   umowy

- 1000 z³   netto

 

 

tylko fullback - ty³ autobusu

 

350 z³ netto

Op³ata   jednorazowa za demonta¿ reklamy na autobusie pobierana w momencie podpisania   umowy

- 100 z³ netto

Miejski Zak³ad Komunikacji Spó³ka z o.o. w Ostro³êce
Copyright © 2011